1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Q-tiess en een klant waarop Q-tiess deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch, per mail of per bericht aan Q-tiess melden. Voor een (semi) permanente make-up afspraak dient dit uiterlijk twee werkdagen van tevoren gemeld te worden.

Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Q-tiess gerechtigd om het gehele afgesproken bedrag aan de klant te berekenen. Indien de klant meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Q-tiess de behandeling weigeren en het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. De klant is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

3. Betaling

Q-tiess vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 7 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgen twee herinneringen. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal Q-tiess de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij behorende kosten zijn voor de klant.

In het geval dat de klant al eerder permanente make-up heeft laten zetten is zij verplicht Q-tiess vooraf het maken van een afspraak hiervan op de hoogte te stellen, zoals aangegeven in het afspraak maken proces en in de bevestigingsmail. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make-up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt er vijftig procent van het volledige bedrag in rekening gebracht.

De klant is verplicht om het volledige bedrag te betalen bij het maken van een afspraak en gaat hiermee akkoord.

4. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Q-tiess voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Q-tiess aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Q-tiess neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. Q-tiess behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Q-tiess zal de gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf aan de klant. Het e-mailadres van de klant wordt door Q-tiess gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de klant deze niet wil ontvangen, kan de klant dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

5. Geheimhouding

Q-tiess is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Q-tiess is verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid

Q-tiess is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Q-tiess is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Q-tiess is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

7. Beschadiging en diefstal

Q-tiess heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. Q-tiess meldt diefstal altijd bij de politie.

8. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan Q-tiess. Q-tiess moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal Q-tiess de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Indien Q-tiess en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

9. Garantie

Q-tiess geeft de klant een week (zeven dagen) garantie op de behandeling en producten. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Deze garantie vervalt indien:

  • De klant op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  • De klant andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • De klant de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
  • De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Q-tiess het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Annuleren

Het is niet mogelijk om een geboekte afspraak te annuleren. Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald. Q-tiess biedt de optie om de afspraak twee maal te verplaatsen naar een andere beschikbare datum. Voor afspraken dient dit maximaal twee dagen van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door Q-tiess.

12. Beeldmateriaal

Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Q-tiess en de klant is het Nederlandse recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Q-tiess en zijn ook in de salon beschikbaar. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds het laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Contactgegevens

Q-tiess
Keerkring 8 – 101
2801 DG Gouda
0611748181
info@q-tiess.nl